title

Đổi đầu tháng

♦ Điều kiện hiển thị: Vượt ải 3-1
♦ Thời gian diễn ra: từ 0h00 ngày 03/06 – 23h59 ngày 09/06

1. Đổi Đầu Tháng:
• Trong thời gian diễn ra sự kiện, treo máy sẽ có khả năng nhận được vật phẩm Võ Lâm Nhàn Hiệp.
• Dùng vật phẩm Võ Lâm Nhàn Hiệp để đổi nhiều thưởng lớn.
• Đổi thưởng tại HĐ Hạn Giờ → Đổi Đầu Tháng.


• Mỗi 30p AFK sẽ rớt 1 lần. Tiến độ vượt ải không ảnh hưởng đến khả năng rớt vật phẩm.

Số chữ nhận tối thiểu mỗi ngày
Số chữ nhận tối thiểu mỗi ngày
(2 lần AFK nhanh miễn phí)
Số chữ nhận tối thiểu mỗi ngày
(tổng cộng toàn bộ AFK nhanh)
40
50
80

2. Quà Đầu Tháng
• Trong thời gian diễn ra sự kiện bán các gói quà với giá ưu đãi.
• Mua các gói quà tại giao diện.


Gói ưu đãi
Giá kim diệp
Số lần
Thưởng
Quà Phúc Lợi Đầu Tháng
Miễn phí
Mỗi ngày 1 lần
Rương May Mắn*1
Xu*50000
Tu Vi*50000
Quà Đầu Tháng
12
Mỗi ngày 1 lần
Hiệp*1
Rương May Mắn*2
Võ Lâm Nhật Báo*6
80
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*60
Hiệp*5
Rương May Mắn*4
Võ Lâm Nhật Báo*6
200
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*180
Hiệp*15
Rương May Mắn*10
Võ Lâm Nhật Báo*18
400
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*300
Hiệp*25
Rương May Mắn*20
Võ Lâm Nhật Báo*30
800
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*680
Hiệp*35
Rương May Mắn*40
Võ Lâm Nhật Báo*48
Quà May Mắn Đầu Tháng
1600
Mỗi ngày 2 lần
Nguyên Bảo*1280
Rương May Mắn*30
Hiệp*50
Võ Lâm Nhật Báo*128
4000
Mỗi ngày 2 lần
Nguyên Bảo*3280
Rương May Mắn*50
Hiệp*80
Kẹo Hồ Lô*10
Vui Vẻ Đầu Tháng
200
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*180
Võ*10
Lâm*10
Nhàn*10
Võ Lâm Nhật Báo*18
400
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*300
Võ*18
Lâm*18
Nhàn*18
Võ Lâm Nhật Báo*30
Vui Vẻ Đầu Tháng
800
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*680
Võ*25
Lâm*25
Nhàn*25
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600
Mỗi ngày 2 lần
Nguyên Bảo*1280
Võ*35
Lâm*35
Nhàn*35
Võ Lâm Nhật Báo*128
4600
Mỗi ngày 2 lần
Nguyên Bảo*3280
Võ*70
Lâm*70
Nhàn*70
Kẹo Hồ Lô*10
Quà Tiền Duyên Đầu Tháng
400
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*300
Quyển Tiền Duyên*10
Thu hoạch 24 Giờ*1
Võ Lâm Nhật Báo*30
800
Mỗi ngày 1 lần
 Nguyên Bảo*680
Quyển Tiền Duyên*20
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*5
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*1280
Quyển Tiền Duyên*40
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*10
Võ Lâm Nhật Báo*128
Quà Hiệp Khách Đầu Tháng
400
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*300
Đại Hiệp Tàn Duyên*180
Chân Khí Ngẫu Nhiên*400
Võ lâm Nhật Báo*30
800
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*680
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
Rương Bí Kíp Trắng Ngẫu Nhiên*1
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*1280
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*2
Võ Lâm Nhật Báo*128
1600
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*1280
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
Rương Chọn Linh Ngọc*3
Võ Lâm Nhật Báo*128
2400
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*1980
Rương Chọn Vũ Khí Trắng-Phe*1
Thôi Diễn Đồ*15
Chong Chóng Linh Lung*10
4000
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*3280
Thiên Mệnh Tinh Thạch*2
Rương Quà Trắng Ngẫu Nhiên*100
Kẹo Hồ Lô*10
8000
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*6480
Thiên Mệnh Tinh Thạch*4
Rương Chọn Vũ Khí Linh Ngọc*2
Quạt Tròn Hoa Mai*10
8000
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*6480
Thần Binh Vẫn Thiết*1
Rương Quà Trắng Ngẫu Nhiên*150
Quạt Tròn Hoa Mai*10
Quà Thần Trang Đầu Tháng
8000
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*6480
Rương Chọn Bí Kíp Màu*1
Chân Khí Ngẫu Nhiên*2000
Quạt Tròn Hoa Mai*10
8000
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*6480
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Màu Ngẫu Nhiên*1
Chân Khí Tự Chọn*800
Quạt Tròn Hoa Mai*10

3. Đổi Đầu Tháng
• Mua các gói Quà Đầu Tháng nhận chữ. Dùng chữ nhận được để đổi thưởng trong Đổi Đầu Tháng.
• Tiệm đổi:
Chữ
Phần thưởng
Số lần đổi
Võ*160, Lâm*160, Nhàn*160, Hiệp*160
Rương Chọn Bí Kíp Màu*1
1
Võ*120, Lâm*120, Nhàn*120, Hiệp*120
Thần Binh Vẫn Thiết*1
6
Võ*100, Lâm*100, Nhàn*100, Hiệp*100
Triển Chiêu*1
10
Võ*100, Lâm*100, Nhàn*100, Hiệp*100
Bạch Ngọc Đường*1
10
Võ*100, Lâm*100, Nhàn*100, Hiệp*100
Điêu Thuyền*1
10
Võ*40, Lâm*40, Nhàn*40, Hiệp*40
Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*1
1
Võ*40, Lâm*40, Nhàn*40, Hiệp*40
Vũ Khí Linh Ngọc-Huyền*1
1
Võ*80, Lâm*80, Nhàn*80, Hiệp*80
Thiên Mệnh Tinh Thạch*1
10
Võ*40, Lâm*40, Nhàn*40, Hiệp*40
Thiên Vận Thạch*1
10
Võ*10, Lâm*10, Nhàn*10, Hiệp*10
Rương Quà Trắng Ngẫu Nhiên*10
20
Võ*160, Lâm*160, Nhàn*160, Hiệp*160
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Màu Ngẫu Nhiên*1
1
Võ*50, Lâm*50, Nhàn*50, Hiệp*50
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Trắng Ngẫu Nhiên*1
3
Võ*10, Lâm*10, Nhàn*100, Hiệp*100
Rương Vũ Khí Trắng Ngẫu Nhiên-Phe*1
1
Võ*30, Lâm*30, Nhàn*30, Hiệp*30
Thôi Diễn Đồ*1
3
Võ*20, Lâm*20, Nhàn*20, Hiệp*20
Vẫn Tinh Khoáng*10
50
Võ*10, Lâm*10, Nhàn*10, Hiệp*10
Chân Khí Ngẫu Nhiên*20
25
Võ*10, Lâm*10, Nhàn*10, Hiệp*10
Thiên Công Lệnh*1
10
Võ*10, Lâm*10, Nhàn*10, Hiệp*10
Thu Hoạch 1 Rương Huyền Kim Lớn*5
10
Võ*5, Lâm*5, Nhàn*5, Hiệp*5
Thu Hoạch 24 Giờ*2
10
Võ*80, Lâm*80, Nhàn*80, Hiệp*80
Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*1
4
Võ*80, Lâm*80, Nhàn*80, Hiệp*80
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
10
Võ*30, Lâm*30, Nhàn*30, Hiệp*30
Thẻ Chọn Trung Tâm*1
1
Võ*20, Lâm*20, Nhàn*20, Hiệp*20
Quyển Tiền Duyên*10
10
Võ*20, Lâm*20, Nhàn*20, Hiệp*20
Kim Ty Nam*10
2
Võ*10, Lâm*10, Nhàn*10, Hiệp*10
Tu Vi 8 Giờ*1
3
Võ*10, Lâm*10, Nhàn*10, Hiệp*10
Đột Phá Đơn 8 Giờ*1
3
Võ*5, Lâm*5
Vé Bù Hàng*2
5
Võ*5, Lâm*5
Rương Chọn Hiệp Khách*1
5
Võ*5, Lâm*5
Lệnh Hiệp Khách Đặc Biệt*5
5
Võ*5, Lâm*5
Lệnh Hiệp Khách*5
5
Võ*1
Nguyên Bảo*10
99
Lâm*1
Nguyên Bảo*10
99
Nhàn*1
Nguyên Bảo*10
99
Hiệp*1
Đột Phá Đơn*100
99
Hiệp*1
Võ*1
999
Hiệp*1
Lâm*1
999
Hiệp*1
Nhàn*1
999
Hiệp*10
Võ*10
999
Hiệp*10
Lâm*10
999
Hiệp*10
Nhàn*10
999

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close