title

Minh nguyệt


♦ Điều kiện mở: Vượt ải chính tuyến 3-1

♦ Phạm vi: All server

♦ Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 11/11 – 23h59 ngày 17/11. Ngày 18/11 chỉ được đổi chữ tại giao diện Đổi Minh Nguyệt. 

♦ Cách vào giao diện: Giao diện chính → Minh Nguyệt

*Lưu ý: Đây không phải là sự kiện liên server. Server nào sẽ chơi riêng server đó (Không ảnh hưởng bởi gộp cụm)

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close