title

Đổi linh chủng

• Trong thời gian diễn ra sự kiện có thể dùng Linh Chủng đổi nhiều phần thưởng hấp dẫn.
• Tùy vào phần thưởng sẽ có giới hạn đổi nhất định.
• Sau khi kết thúc sự kiện, Linh Chủng còn dư sẽ quy đổi thành Nguyên Bảo theo tỉ giá 1:100 và gửi qua thư.


Giới hạn mùa giải
Linh chủng
Phần thưởng
Số lần đổi
Mùa Giải 0
60
Thái Cực*1
10
Mùa Giải 0
60
Rương Chọn Hiệp Khách Nguyên*1
10
Mùa Giải 0
240
Danh Hiệu Chiết Liễu Văn Cư
1
Mùa Giải 0
240
Danh Hiệu Vương Định Trung Nguyên
1
Mùa Giải 0
240
Danh Hiệu Ngân Sơn Du Hiệp
1
Mùa Giải 0
240
Danh Hiệu Bạn Độc Thư Đồng
1
Mùa Giải 0
240
Cổ Mộ - Nguyệt Hạ Tình Thâm
1
Mùa Giải 0
50
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
10
Mùa Giải 0
40
Hiệp Khách Âm Dương Tàn Duyên*60
5
Mùa Giải 0
240
Lục Mạch Thần Kiếm*1
1
Mùa Giải 0
160
Vũ Khí Linh Ngọc-Thiên*1
1
Mùa Giải 0
160
Rương Chọn Vũ Khí Trắng-Phe*1
1
Mùa Giải 0
240
Rương Chọn Bí Kíp Màu*1
1
Mùa Giải 0
130
Rương Bí Kíp Trắng Ngẫu Nhiên*1
1
Mùa Giải 0
80
Rương Chọn Linh Ngọc*1
4
Mùa Giải 0
80
Rương Chọn Vũ Khí Linh Ngọc-Địa*1
3
Mùa Giải 0
60
Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*1
4
Mùa Giải 0
50
Danh hiệu Đông Tà*1
1
Mùa Giải 0
50
Danh hiệu Tây Độc*1
1
Mùa Giải 0
50
Danh hiệu Nam Đế*1
1
Mùa Giải 0
40
Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*1
4
Mùa Giải 0
35
Thẻ chọn trung tâm*1
3
Mùa Giải 0
30
Quyển Tiền Duyên*10
10
Mùa Giải 0
10
Thu Hoạch 24 Giờ*1
10
Mùa Giải 0
15
Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*1
5
Mùa Giải 0
15
Đá Tẩy Luyện*50
10
Mùa Giải 0
10
Vẫn Tinh Khoáng*20
10
Mùa Giải 0
10
Lệnh Chiêu Mộ*10
10
Mùa Giải 0
15
Thẻ chọn đại hiệp*1
2
Mùa Giải 0
6
Rương Chọn Hiệp Khách*1
10
Mùa Giải 0
1
Nguyên Bảo*100
99
Mùa Giải 2
30
Thiên Vận Thạch*1
10
Mùa Giải 2
10
Thân Thiện Trắng Ngẫu Nhiên*10
10
Mùa Giải 2
180
Thần Binh Vẫn Thiết*1
6
Mùa Giải 3
80
Thiên Mệnh Tinh Thạch*2
10
Mùa Giải 4
240
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Màu Ngẫu Nhiên*1
1
Mùa Giải 4
130
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Trắng Ngẫu Nhiên*1
1
Mùa Giải 4
30
Rương Chọn Bí Kíp Thần Kỹ Đỏ*1
3

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close