title

Thí luyện cửu thiên

• Mỗi ngày khiêu chiến thí luyện tranh tài xếp hạng để nhận nhiều thưởng lớn.
• Thưởng xếp hạng sẽ được gửi qua thư sau khi qua ngày mới.
*Lưu ý: Thưởng có thể gửi trễ hơn xin hãy đợi một khoảng thời gian.


Hạng
Thưởng
1
Linh Chủng*10, Quyển Tiền Duyên*10, Rương AFK 24 Giờ-Chọn*2
2
Linh Chủng*8, Quyển Tiền Duyên*7, Rương AFK 24 Giờ-Chọn*1
3
Linh Chủng*5, Quyển Tiền Duyên*5, Rương AFK 24 Giờ-Chọn*1
4~10
Linh Chủng*3, Kim Ty Nam*5, Tu Vi AFK 8 Giờ*2
11~50
Linh Chủng*2, Kim Ty Nam*5, Tu Vi AFK 8 Giờ*1
51~9999
Linh Chủng*1, Ngân Ty Nam*10, Tu Vi AFK 8 Giờ*1

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close