title

Thưởng ngày

• Tăng phẩm hiệp khách Thái Cực đạt phẩm chất tương ứng sẽ có thể nhận thưởng mốc chỉ định.
• Mỗi ngày chỉ dược nhận thưởng 1 lần.

Phẩm
Thưởng
Tím
Lệnh Chiêu Mộ*3, Tu Vi AFK 6 giờ*1
Tím 1 Sao
Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt*3, Tu Vi AFK 6 giờ*2
Cam  1 Sao
Vẫn Tinh Khoáng*10, Tu Vi AFK 6 giờ*3
Cam  2 Sao
Lệnh Chiêu Mộ*5, Đột Phá Đơn*1000
Đỏ  1 Sao
Kim Ty Nam*3, Đột Phá Đơn*1200
Đỏ  2 Sao
Kim Ty Nam*5, Đột Phá Đơn*2000
Đỏ  3 Sao
Kim Ty Nam*5, Đột Phá Đơn*3000
Trắng 1 Sao
Quyển Tiền Duyên*5, Đột Phá Đơn*5000
Ngũ Sắc
Quyển Tiền Duyên*8, Đột Phá Đơn*8000
Ngũ Sắc 5 Sao
Quyển Tiền Duyên*10, Đột Phá Đơn*10000

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close