title

Mê ảnh truyện ký

♦ Điều kiện mở: Vượt chiến ải 3-1
♦ Thời gian diễn ra: 0h ngày 16/12 - 23h59 ngày 22/12
♦ Phạm vi: All server
♦ Giao diện sự kiện: Giao diện chính → Ngọn Gió Hướng Đông


• Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày có thể nhận thưởng.
• Tích điểm hoàn thành nhiệm vụ đạt mốc chỉ định nhận thưởng lớn.

Tích điểm
Phần thưởng
60
Lệnh Chiêu Mộ*10
140
Kim Ty Nam*10
260
Quyển Tiền Duyên*10
360
Hoàn Bội Cầm*5
500
Chu Du*1

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close