title

Thông tin sự kiện

♦ Điều kiện hiển thị: Vượt Ải 3-1

♦ Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 23/09 – 23h59 ngày 29/09. Ngày 30/09 chỉ được đổi trong Tiệm Phong Vân.

♦ Phạm vi tham gia: All server
*Lưu ý: Những server chung cụm gộp sẽ chơi chung sự kiện.


♦ Mô tả cách chơi:
• Cách vào giao diện: Giao diện chính → Phong Vân
• Event được chia làm 5 giao diện chính:
1.    Đấu Chuyển Tinh Di
2.    Chí Khí Quật Cường
3.    Cửu Thiên Lãm Nguyệt
4.    Vang Danh Tứ Hải
5.    Đổi Phong Vân
6.    Ưu Đãi Nguyên Bảo

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close