title

Chí khí quật cường


• Trong thời gian diễn ra hoạt động, sử dụng Nguyên Bảo nhận được điểm Chân Khí (1 Nguyên Bảo = 1 Điểm)
• Thỏa mãn cả 2 điều kiện sau được nhận thưởng:
   ¤ Điểm Chân Khí cá nhân đạt 1000.
   ¤ Tổng điểm Chân Khí cụm đạt điều kiện chỉ định.

Mốc
Thưởng
20 Vạn
Giang Hồ Lệnh*20, Tu Vi 24 Giờ*5
50 Vạn
Kim Ty Nam*5, Rương AFK 24 Giờ-Chọn*3
80 Vạn
Giang Hồ Lệnh*30, Chân Khí Ngẫu Nhiên*200
120 Vạn
Quyển Tiền Duyên*10, Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt*10
200 Vạn
Giang Hồ Lệnh*100, N.Bảo*1888

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close