title

Đấu chuyển tinh di


• Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập nhận thưởng miễn phí.
• Mua Gói Đấu Chuyển Tinh Di để nhận thưởng cao cấp hơn.
• Phần thưởng:

Ngày
Miễn phí
Thưởng cao cấp
1
Lệnh Chiêu Mộ*10
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*5
2
Quyển Tiền Duyên*5
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*5
3
Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt*10
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*3
4
Đột Phá Đơn*2000
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*5
5
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*2
Túi Phúc Nguyên Bảo-Cao*2
6
Kim Ty Nam*5
Túi Phúc Nguyên Bảo-Cao*2
7
Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*1
Túi Phúc Nguyên Bảo-Đỉnh*2

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close