title

Vang danh tứ hải


• Trong thời gian diễn ra hoạt động, mở Rương nhận thưởng ngẫu nhiên. Mở 100 Rương chắc chắn nhận được thưởng lớn.


• 1 Rương = 500 Nguyên Bảo


• Mở Rương đạt điều kiện chỉ định sẽ nhận được lượt Lì Xì. Sử dụng lì xì nhận được để tặng cho người chơi khác trong server, người chơi khác có thể đoạt lì xì nhận thưởng.


• Cách nhận lượt lì xì:
   ¤ Số lần mở Rương đạt: 100, 300, 500, 800 và 1000 lần được nhận 1 lượt tặng lì xì.
   ¤ Tiêu 400 Kim Diệp (Lần đầu tiên trong hoạt động) nhận 1 lượt tặng lì xì.
   ¤ Sau khi nhận lượt tặng lì xì từ Tiêu 400 Kim Diệp, mỗi lần tiêu thêm 400 Kim Diệp sẽ được nhận 1 lượt phát lì xì.
• Lì xì đã phát nếu chưa đoạt hết → sẽ mất khi qua ngày.
• Mỗi người chơi sẽ được đoạt lì xì tối đa 10 lần/ngày.
• Lượt đoạt lì xì sẽ được tạo mới khi qua ngày.

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close