title

Quà hạn giờ

♦ Phạm vi áp dụng: All server
♦ Thời gian áp dụng: 0h00 ngày 11/11 – 23h59 ngày 17/11
♦ Thời gian tồn tại gói: 12h00 kể từ khi xuất hiện gói
*Lưu ý: Các gói khi qua ngày sẽ làm mới lượt mua.
Rương Vui Vẻ khi mua ở Quà Hạn Giờ sẽ không tính vào Ưu Đãi Hoàn Trả Nguyên Bảo của mục Mua Chung Vui Vẻ sự kiện Minh Nguyệt.

Điều kiện
Giá Kim Diệp
Thưởng
AFK Nhanh 1 lần
 
 
80
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Tường Vi*25
Rương Vui Vẻ*5
Thu Hoạch 24 Giờ*5
Võ Lâm Nhật Báo*6
 
 
200
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Tường Vi*40
Rương Vui Vẻ*10
Quyển Tiền Duyên*10
Võ Lâm Nhật Báo*18
 
400
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Tường Vi*75
Rương Vui Vẻ*20
Rương Trang Bị Trắng Ngẫu Nhiên-Phe*1
Võ Lâm Nhật Báo*30
 
 
800
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*3
Tường Vi*150
Rương Vui Vẻ*40
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
Võ Lâm Nhật Báo*68
 
 
1600
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*1
Tường Vi*250
Rương Vui Vẻ*80
Rương Chọn Hiệp Khách Nguyên*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
 
 
2400
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*2
Tường Vi*300
Rương Vui Vẻ*100
Thiên Vận Thạch*3
Chong Chóng Linh Lung*10
Khiêu chiến ải chính tuyến 1 lần
 
 
200
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Tường Vi*40
Rương Vui Vẻ*5
Thiên Công Lệnh*5
Võ Lâm Nhật Báo*18
 
 
400
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Tường Vi*75
Rương Vui Vẻ*20
Rương Chọn Bí Kíp Trắng*1
Võ Lâm Nhật Báo*30
 
 
800
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*3
Tường Vi*150
Rương Vui Vẻ*40
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
Võ Lâm Nhật Báo*68
 
 
1600
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*1
Tường Vi*250
Rương Vui Vẻ*80
Rương Chọn Hiệp Khách Nguyên*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
 
 
4000
Túi Phúc Nguyên Bảo-Cao*1
Tường Vi*400
Rương Vui Vẻ*200
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Trắng Ngẫu Nhiên*2
Kẹo Hồ Lô*10
 
 
2400
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*2
Tường Vi*300
Rương Vui Vẻ*100
Thiên Mệnh Tinh Thạch*2
Chong Chóng Linh Lung*10Chúc các đại hiệp chơi game vui vẻ.

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close