title

Quà hạn giờ

♦ Phạm vi áp dụng: All server
♦ Thời gian áp dụng: 0h00 ngày 16/03 – 23h59  ngày 17/03
♦ Thời gian tồn tại gói: 12h00 kể từ khi xuất hiện gói
*Lưu ý: Các gói khi qua ngày sẽ làm mới lượt mua.

Điều kiện
Giá
Phần thưởng
AFK Nhanh 1 Lần
80 KD
N.Bảo*60
Thẻ Chọn Đại Hiệp*1
Đột Phá Đơn*3000
Võ Lâm Nhật Báo*6
80 KD
N.Bảo*60
Thẻ Chọn Đại Hiệp*1
Đột Phá Đơn*3000
Võ Lâm Nhật Báo*6
800 KD
N.Bảo*680
Thẻ Chọn Trung Tâm*1
Rương AFK 24 Giờ*5
Võ Lâm Nhật Báo*68
800 KD
N.Bảo*680
Thẻ Chọn Trung Tâm*1
Rương AFK 24 Giờ*5
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
N.Bảo*1280
Côn Lôn*1
Quyển Tiền Duyên*20
Võ Lâm Nhật Báo*128
1600 KD
N.Bảo*1280
Rương Mùa Giải Chọn*4
Thiên Công Lệnh*5
Võ Lâm Nhật Báo*128
Khiêu Chiến Ải Chính Tuyến 1 lần
800 KD
N.Bảo*680
Quyển Tiền Duyên*20
Rương AFK 24 Giờ*5
Võ Lâm Nhật Báo*68
800 KD
N.Bảo*680
Quyển Tiền Duyên*20
Rương AFK 24 Giờ*5
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
N.Bảo*1280
Mật Tông*1
Thiên Công Lệnh*5
Võ Lâm Nhật Báo*128
1600 KD
N.Bảo*1280
Mật Tông*1
Quyển Tiền Duyên*20
Võ Lâm Nhật Báo*128
8000 KD
N.Bảo*6480
Âm-Dương Tự Chọn*2
Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*2
Quạt Tròn Hoa Mai*10
8000 KD
N.Bảo*6480
Thần Binh Vẫn Thiết*1
Thiên Vận Thạch*2
Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*2
Quạt Tròn Hoa Mai*10*Lưu ý:
Rương Mùa Giải Chọn: Dùng 4 rương nhận được 60 mảnh Hiệp Khách, Ghép 60 mảnh chọn 1 trong 3 Hiệp Khách Võ Đang/ Thiên Hạ Hội/ Từ Hàng Giáo.


Thần Binh Vẫn Thiết: Đạo cụ dùng để thức tỉnh Vũ Khí, Trang Bị


Thiên Vận Thạch: Đạo cụ dùng để nâng Thiên Bẩm Hiệp Khách.

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close