title

Quà hạn giờ

♦ Thời gian áp dụng: 0h00 ngày 16/12 – 23h59 ngày 22/12
♦ Phạm vi áp dụng: All server
♦ Thời gian tồn tại gói: 12h00 kể từ khi xuất hiện gói
*Lưu ý: Các gói khi qua ngày sẽ làm mới lượt mua.

Điều kiện
Giá
Thưởng
AFK Nhanh 1 lần
80 KD
Nguyên Bảo*60
Hoàn Bội Cầm*10
Linh Chủng*20
Thiên Công Lệnh*5
Võ Lâm Nhật Báo*6
200 KD
Nguyên Bảo*180
Hoàn Bội Cầm*15
Linh Chủng*25
Đại Hiệp Tàn Duyên*180
Võ Lâm Nhật Báo*18
400 KD
Nguyên Bảo*300
Hoàn Bội Cầm*25
Linh Chủng*40
Quyển Tiền Duyên*15
Võ Lâm Nhật Báo*30
800 KD
Nguyên Bảo*680
Hoàn Bội Cầm*45
Linh Chủng*60
Thiên Vận Thạch*2
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
Nguyên Bảo*1280
Hoàn Bội Cầm*75
Linh Chủng*100
Rương Chọn Tướng Nguyên*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
2400 KD
Nguyên Bảo*1980
Hoàn Bội Cầm*120
Linh Chủng*150
Thiên Mệnh Tinh Thạch*1
Chong Chóng Linh Lung*10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khiêu chiến ải chính tuyến 1 lần
200 KD
Nguyên Bảo*180
Hoàn Bội Cầm*15
Linh Chủng*25
Đột Phá Đơn*20000
Võ Lâm Nhật Báo*18
400 KD
Nguyên Bảo*300
Hoàn Bội Cầm*25
Linh Chủng*40
Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*1
Võ Lâm Nhật Báo*30
800 KD
Nguyên Bảo*680
Hoàn Bội Cầm*45
Linh Chủng*60
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
Nguyên Bảo*1280
Hoàn Bội Cầm*75
Linh Chủng*100
Thiên Vận Thạch*4
Võ Lâm Nhật Báo*128
4000 KD
Nguyên Bảo*3280
Hoàn Bội Cầm*150
Linh Chủng*230
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Trắng Ngẫu Nhiên*1
Kẹo Hồ Lô*10
2400 KD
Nguyên Bảo*1980
Hoàn Bội Cầm*80
Linh Chủng*100
Thiên Vận Thạch*4
Chong Chóng Linh Lung*10


Chúc các đại hiệp chơi game vui vẻ.

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close