title

Quà hạn giờ

♦ Phạm vi áp dụng: All server
♦ Thời gian áp dụng: 0h00 ngày 23/05 – 23h59 ngày 26/05
♦ Thời gian tồn tại gói: 12h00 kể từ khi xuất hiện gói
*Lưu ý: Các gói khi qua ngày sẽ làm mới lượt mua.
Rương Vui Vẻ khi mua ở Quà Hạn Giờ sẽ không tính vào Ưu Đãi Hoàn Trả Nguyên Bảo của mục Mua Chung Vui Vẻ sự kiện Minh Nguyệt.

Điều kiện
Giá
Thưởng
AFK Nhanh 1 lần
80 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*5
Tường Vi*25
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*1
Thu hoạch 24 Giờ*5
Võ Lâm Nhật Báo*6
200 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*8
Tường Vi*40
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*3
Quyển Tiền Duyên*10
Võ Lâm Nhật Báo*18
400 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*15
Tường Vi*75
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*5
Trang Bị Trắng Ngẫu Nhiên-Phe*1
Võ Lâm Nhật Báo*30
800 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*30
Tường Vi*150
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*10
Rương Âm Dương Đặc Biệt*1
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*50
Tường Vi*250
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*20
Điêu Thuyền*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
4000 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*80
Tường Vi*400
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*50
Thu hoạch 24 Giờ*120
Kẹo Hồ Lô*10
Khiêu chiến ải chính tuyến 1 lần
200 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*8
Tường Vi*40
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*3
Thiên Công Lệnh*5
Võ Lâm Nhật Báo*18
400 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*15
Tường Vi*75
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*5
Rương Chọn Bí Kíp Thần Kỹ Đỏ*1
Võ Lâm Nhật Báo*30
800 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*30
Tường Vi*150
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*10
Rương Âm Dương Đặc Biệt*1
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*50
Tường Vi*250
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*20
Triển Chiêu*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
4000 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*80
Tường Vi*400
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*50
Rương Bí Kíp Trắng Ngẫu Nhiên*2
Kẹo Hồ Lô*10
8000 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Thấp*150
Tường Vi*750
Rương Mua Nhóm Vui Vẻ*100
Thiên Mệnh Tinh Thạch*4
Quạt Tròn Hoa Mai*10

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close