title

Quà hạn giờ

♦ Thời gian áp dụng: 0h00 ngày 23/09 – 23h59 ngày 29/09
♦ Phạm vi áp dụng: All server
♦ Thời gian tồn tại gói: 12h00 kể từ khi xuất hiện gói
*Lưu ý: Các gói khi qua ngày sẽ làm mới lượt mua.

Điều kiện
Giá
Phần thưởng
AFK Nhanh 1 lần
80 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Hoàn Bội Cầm*10
Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt*50
Thiên Công Lệnh*5
Võ Lâm Nhật Báo*6
200 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Hoàn Bội Cầm*20
Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*1
Đại Hiệp Tàn Duyên*180
Võ Lâm Nhật Báo*18
400 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Hoàn Bội Cầm*30
Hiệp Khách Âm Dương Tàn Duyên*60
Quyển Tiền Duyên*15
Võ Lâm Nhật Báo*30
800 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*3
Hoàn Bội Cầm*40
Thiên Vận Thạch*2
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*1
Hoàn Bội Cầm*50
Quyển Tiền Duyên*30
Rương Chọn Hiệp Khách Nguyên*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
2400 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*1
Hoàn Bội Cầm*80
Rương bí kíp thần kỹ trắng ngẫu nhiên*1
Thiên Mệnh Tinh Thạch*1
Chong Chóng Linh Lung*10
Khiêu chiến ải chính tuyến 1 lần
200 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Hoàn Bội Cầm*20
Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt*100
Đột Phá Đơn*10000
Võ Lâm Nhật Báo*18
400 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Hoàn Bội Cầm*30
Hiệp Khách Âm Dương Tàn Duyên*60
Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*2
Võ Lâm Nhật Báo*30
800 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*3
Hoàn Bội Cầm*40
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*15
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*1
Hoàn Bội Cầm*50
Thiên Vận Thạch*4
Rương Chọn Hiệp Khách Nguyên*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
4000 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Cao*1
Hoàn Bội Cầm*100
Thiên Mệnh Tinh Thạch*2
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Trắng Ngẫu Nhiên*1
Kẹo Hồ Lô*10
2400 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*1
Hoàn Bội Cầm*80
Thần Binh Vấn Thiết*1
Thiên Vận Thạch*2
Chong Chóng Linh Lung*10


Chúc các đại hiệp chơi game vui vẻ.

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close