title

Quà hạn giờ

♦ Phạm vi áp dụng: All server
♦ Thời gian áp dụng: 0h00 ngày 30/05 – 23h59 ngày 02/06
♦ Thời gian tồn tại gói: 12h00 kể từ khi xuất hiện gói
*Lưu ý: Các gói khi qua ngày sẽ làm mới lượt mua.
Điều kiện
Giá
Thưởng
AFK Nhanh 1 lần
80 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Thiên Công Lệnh*5
Đột Phá Đơn*10000
Võ Lâm Nhật Báo*6
200 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Đại Hiệp Tàn Duyên*180
Đá Tẩy Luyện*200
Võ Lâm Nhật Báo*18
400 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*1
Chân Khí Ngẫu Nhiên*400
Võ Lâm Nhật Báo*30
800 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*2
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
Quyển Tiền Duyên*20
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*1
Quyển Tiền Duyên*40
Bạch Ngọc Đường*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
4000 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Cao*1
Thiên Mệnh Tinh Thạch*2
Rương Quà Trắng Ngẫu Nhiên*150
Kẹo Hồ Lô*10
Khiêu chiến ải chính tuyến 1 lần
200 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Đại Hiệp Tàn Duyên*180
Thiên Công Lệnh*5
Võ Lâm Nhật Báo*18
400 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
Hiệp Khách Âm Dương Tàn Duyên*60
Chân Khí Ngẫu Nhiên*400
Võ Lâm Nhật Báo*30
800 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*2
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
Quyển Tiền Duyên*20
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*1
Rương Chân Khí tự chọn*600
Triển Chiêu*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
4000 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Cao*1
Thôi Diễn Đồ*10
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Trắng Ngẫu Nhiên*2
Kẹo Hồ Lô*10
8000 KD
Túi Phúc Nguyên Bảo-Đỉnh*1
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Màu Ngẫu Nhiên*1
Thần Binh Vẫn Thiết*1
Quạt Tròn Hoa Mai*10

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close