title

Ưu đãi nguyên bảo

♦ Phạm vi áp dụng: All server
♦ Thời gian áp dụng: 0h00 ngày 30/05 – 23h59 ngày 02/06
♦ Giao diện: Phúc Lợi → Ưu Đãi Nguyên Bảo
*Lưu ý: Các gói khi qua ngày sẽ làm mới lượt mua.


• Trong thời gian diễn ra hoạt động, sẽ có các gói bán Ưu Đãi Nguyên Bảo đi kèm.
• Mua gói Ưu Đãi nhận Túi Phúc Nguyên Bảo tương ứng.
• Mở Túi Phúc Nguyên Bảo nhận Nguyên Bảo ngẫu nhiên.


• Gói ưu đãi:

Tên gói
Giá gói
Phần thưởng
Số lần mua
Ưu Đãi Nguyên Bảo
Miễn Phí
N.Bảo*10, Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1, Tu Vi 2 Giờ*1
Mỗi ngày 1 lần
Ưu Đãi Nguyên Bảo
400 KD
N.Bảo*300, Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*8, Rương AFK 24 Giờ*10, Võ Lâm Nhật Báo*30
Mỗi ngày 1 lần
Ưu Đãi Nguyên Bảo
800 KD
N.Bảo*680, Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*15, Rương AFK 24 Giờ*10, Võ Lâm Nhật Báo*68
Mỗi ngày 1 lần
Ưu Đãi Nguyên Bảo
1600 KD
N.Bảo*1280, Túi Phúc Nguyên Bảo-Trung*6, Rương AFK 24 Giờ*15, Võ Lâm Nhật Báo*128
Mỗi ngày 1 lần
Ưu Đãi Nguyên Bảo
4000 KD
N.Bảo*3280, Túi Phúc Nguyên Bảo-Cao*6, Rương AFK 24 Giờ*15, Kẹo Hồ Lô*10
Mỗi ngày 1 lần
Ưu Đãi Nguyên Bảo
8000 KD
N.Bảo*6480, Túi Phúc Nguyên Bảo-Đỉnh*6, Rương AFK 24 Giờ*30, Quạt Tròn Hoa Mai*10
Mỗi ngày 5 lần

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close