title
Các tính năng mở ở Mùa Giải 2
♦ Điều kiện hiển thị: Server đủ điều kiện mở Mùa Giải 2

1. Nâng cấp Đồ Giám – Võ Lâm Phổ
• Giao diện: Hiệp Khách → Võ Lâm Phổ. 
• Hiệp khách đạt phẩm chất Màu – 5 Sao mới có thể tiến hành nâng cấp.
• Nâng cấp sẽ tiêu hao Hiệp Khách chỉ định tương ứng và Thiên Vận Thạch.

 

 

2. Thần Binh Điện
• Giao diện: Sự Vụ → Trân Bảo Các → Thần Binh Điện. 
• Nâng cấp sẽ tiêu hao Xu và Huyền Thiết Trần.

 

3. Nhân Duyên
• Giao diện: Hiệp Khách → Nhân Duyên.
• Nâng cấp sẽ tiêu hao quà chỉ định, giúp tăng thuộc tính của Hiệp Khách.

 

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close