title
Giải đấu tranh phong
♦ Điều kiện mở: Server bắt đầu giai đoạn mùa giải 2
♦ Thời gian diễn ra: 10 ngày kể từ ngày bắt đầu


♦ Bảng Xếp Hạng Miêu Cương:
• Cách tính điểm: Điểm BXH Miêu Cương được tính theo số Xu “Đã Nhận”: Xu Viêm Hỏa, Xu Hàn Sơn, Xu Sâm La và Xu Vạn Đảo nhận được từ lợi tức Điểm Săn Báu.
• Trường hợp tích lũy điểm tại Điểm Săn Báu nhưng chưa nhận sẽ không được tính vào BXH Miêu Cương.


• Mỗi Xu Viêm Hỏa, Xu Hàn Sơn, Xu Sâm La, Xu Vạn Đảo nhận được sẽ được tính là 1 điểm.
Ví dụ: Lợi tức nhận được từ Điểm Săn Báu bao gồm: 10*Xu Viêm Hỏa, 12*Xu Hàn Sơn, 8*Xu Sâm La, 20*Xu Vạn Đảo → Điểm BXH Miêu Cương = 10 +12 + 8 +20 (50 điểm).
• Phần thưởng: Phần thưởng sẽ được gửi dựa theo bảng xếp hạng ngay sau khi kết thúc hoạt động.


♦ Lực Chiến Trang Bị và BXH Lực Chiến Trang Bị:• Lực Chiến Trang Bị được tính theo tổng số điểm Lực Chiến của tất cả các trang bị đã từng sở hữu (bao gồm trang bị trong Hành Trang, trang bị đang mang cho Tướng và cả trang bị đã sử dụng làm nguyên liệu để cường hóa).
• Lực chiến đạt mốc chỉ định kích hoạt nhận thưởng. Thưởng chỉ được nhận 1 lần duy nhất sau khi kích hoạt.
• Phần thưởng BXH Lực Chiến Trang Bị: Phần thưởng sẽ được gửi dựa theo bảng xếp hạng ngay sau khi kết thúc hoạt động.


Danh Hiệu nhận được từ TOP 1 BXH Trang Bị: Quỷ Phủ Thần Công
   ¤ Thuộc tính thu thập: Né Tránh +20
   ¤ Thuộc tính sử dụng: Hiệu quả Bạo Kích: 5


Danh Hiệu TOP 2 BXH Trang Bị: Kỹ Nghệ Tinh Xảo
   ¤ Thuộc tính thu thập: Né Tránh +20
   ¤ Thuộc tính sử dụng: Hiệu quả Bạo Kích +3


Danh Hiệu TOP 3 BXH: Lô Hỏa Tuần Tình
   ¤ Thuộc tính sử dụng: Hiệu quả Bạo Kích +2

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close